Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2007 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2008-01-21

2007 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

 

2007 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybės tyrimai buvo atliekami keturiose Vilniaus miesto automatizuotose oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio (įrengta Pilies g.25 a), Lazdynų (prie televizijos bokšto), Žirmūnų (netoli Kareivių ir Kalvarijų g. sankirtos), Savanorių pr. (netoli Žemaitės g.) seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis, esanti netoli intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos atspindi transporto įtaką oro kokybei. Senamiesčio stotis reprezentuoja apstatyto, tankiai žmonių gyvenamo ir gausiai lankomo rajono oro kokybę. Savanorių pr. stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka. 
         Matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ), kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno. (1 lentelė). 
        
KD10 koncentacija buvo matuota visose automatinėse matavimo stotyse. Pagal ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, 2005.01.01 ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės. 24 val. norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus. 
        
2007 m. vidutinė metinė KD10 koncentacija siekė nuo 18 µg/m³ Lazdynuose iki 32 µg/m³ Žirmūnuose ir neviršijo normos. 
         
Didžiausios iš vidutinių paros koncentracijų svyravo nuo 83 µg/m³ Lazdynuose iki 125 µg/m³ Savanorių pr. ir visose stotyse viršijo 24 val. ribinę vertę. 2007 m. galiojusi norma Senamiestyje buvo viršyta 21 parą, Lazdynuose – 8 paras, Žirmūnuose - 45 paras, o Savanorių pr. –20 parų. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus, tačiau vienoje stotyje (t.y. Žirmūnuose) buvo užfiksuoti 45 viršijimai. Iš tyrimų rezultatų matome, kad gatvėse, prie intensyvaus eismo, kietųjų dalelių koncentracija viršija normą dažniau nei leidžiama. 
        
Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur daug stacionarių taršos šaltinių ir intensyvus transporto eismas, palankios sąlygos teršalams kauptis susidaro, kai orus ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms ( smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami. 
        
Žinoma reikia įvertinti ir transporto įtaką, nes oro taršą įtakoja tiek transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai. Žirmūnų stotyje kovo mėnesį užfiksuoti 11 atvejų kai buvo viršijama žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė. 
        
Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. Iki jų įsigaliojimo datos – 2010.01.01- taikomi leistini nukrypimo dydžiai, kasmet juos mažinant. 2007 m. metinė norma – ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – sudarė 47 µg/m³, o 1 valandos –233 µg/m³. Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus. 2007 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2007 m. galiojusios normos. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje. 
         
Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos: 1 val. koncentracijai - informavimo (180µg/m³) ir pavojaus (240µg/m³) slenksčiai, 8 val. koncentracijai, skaičiuotai slenkančio vidurkio būdu – siektina vertė (120µg/m³), kuri nuo 2010 m. neturi būti viršyta daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį. 
        
2007 m. maksimali 1 valandos vertė Žirmūnuose siekė 120 µg/m³, o Lazdynuose 135 µg/m³, t.y nebuvo viršyta nei informavimo, nei pavojaus slenksčių. Tačiau maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė Žirmūnuose siekė 110 µg/m³, o Lazdynuose 123 µg/m³. Ozonas Lazdynų stotyje 2 dienas viršijo siektinas ozono koncentracijos vertes, o Žirmūnų stotyje – nei vienos dienos neviršijo siektinos ozono koncentracijos vertės, kuri įsigalios nuo 2010.01.01. Troposferoje ozonas labiau kenksmingas, nei naudingas, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai. Žirmūnuose, prie intensyvaus eismo gatvės, kur dėl cheminių reakcijų su kitais teršalais ozonas gana greitai suyra, 8 val. slenkančio vidurkio vertė buvo mažesnė nei Lazdynuose, kur tikėtinos didžiausios ozono vertės. 
          
Sietos dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 34 µg/m³ Senamiestyje iki 83 µg/m³ Savanorių pr.(norma - 350 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 14 µg/m³ iki 24 µg/m³ ( ribinė vertė – 125 µg/m³) , o vidutinė metinė koncentracija tesiekė nuo 1 µg/m³ iki 3 g/m³ ( ribinė vertė – 20 µg/m³). 
         
Anglies monoksido koncentracija buvo matuota trijose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė nuo 2 mg/m³ iki 5 mg/m³ (nuo 2005 m. įsigaliojusi 8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė – 10 mg/m³).Anglies monoksido koncentracija buvo matuota trijose matavimo stotyse. 
         
Benzeno koncentracija matuota Žirmūnuose ir Savanorių pr. Išmatuota vidutinė metinė vertė –0,8 µg/m³ Žirmūnuose ir 0,4 µg/m³ Savanorių pr. 2007 m. ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – 8 µg/m³, o nuo 2010.01.01 įsigaliosianti ribinė vertė – 5 µg/m³. 
         
Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, yra gera ir belieka stengtis, ją išsaugoti, kad ji atitiktų subalansuotos plėtros principus ir aukštą aplinkos bei žmonių sveikatos apsaugos lygį.


Priedai: