Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2008 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2009-10-01

2008 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

 
               2008 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybės tyrimai buvo atliekami keturiose Vilniaus miesto automatizuotose oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio (įrengta Pilies g.25 a), Lazdynų (prie televizijos bokšto), Žirmūnų (netoli Kareivių ir Kalvarijų g. sankirtos), Savanorių pr. (netoli Žemaitės g.) seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis, esanti netoli intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos atspindi transporto įtaką oro kokybei. Senamiesčio stotis reprezentuoja apstatyto, tankiai žmonių gyvenamo ir gausiai lankomo rajono oro kokybę. Savanorių pr. stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka.
Matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ), kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, ( KD2.5 ), kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 2.5 mikronų, sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno. (1 lentelė).
            KD10 koncentacija buvo matuota visose automatinėse matavimo stotyse. Pagal ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, 2005.01.01 ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės. 24 val. norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus.
2008 m. vidutinė metinė KD10 koncentacija siekė nuo 17 µg/m³ Lazdynuose iki 27 µg/m³ Žirmūnuose ir neviršijo normos.
Didžiausios iš vidutinių paros koncentracijų svyravo nuo 84 µg/m³ Lazdynuose iki 154 µg/m³ Žirmūnuose. Reikia paminėti, kad visose stotyse viršijo 24 val. ribinę vertę. 2008 m. galiojusi norma Senamiestyje ir Lazdynuose per metus buvo viršyta po 5 paras, Žirmūnuose - 30 parų, o Savanorių pr. – 10 parų. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per metus. 2008 m. nei vienoje stotyje nebuvo viršyta 35 paros. Iš tyrimų rezultatų matome, kad gatvėse, prie intensyvaus eismo, kietųjų dalelių koncentracija viršija normą dažniau.
Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur daug stacionarių taršos šaltinių ir intensyvus transporto eismas, palankios sąlygos teršalams kauptis susidaro, kai orus
ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be
vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms ( smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami.
Žinoma reikia įvertinti ir transporto įtaką, nes oro taršą įtakoja tiek transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai. Žirmūnų stotyje balandžio mėnesį užfiksuota 10 atvejų kai buvo viršijama žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė.
            Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. Iki jų įsigaliojimo datos – 2010.01.01- taikomi leistini nukrypimo dydžiai, kasmet juos mažinant. 2008 m. metinė norma – ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – sudarė nuo 13 µg/m³ (Lazdynuose) iki 32 µg/m³ (Senamiestyje ir Savanorių pr.), o 1 valandos – nuo 107 (Lazdynuose) iki 150 µg/m³. (Žirmūnuose). Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus. 2008 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2008 m. galiojusios normos. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje.
            Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos: 1 val. koncentracijai - informavimo (180µg/m³) ir pavojaus (240µg/m³) slenksčiai, 8 val. koncentracijai, skaičiuotai slenkančio vidurkio būdu – siektina vertė (147µg/m³), kuri nuo 2010 m. neturi būti viršyta daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.
2008 m. maksimali 1 valandos vertė Lazdynuose siekė 156 µg/m³, o Žirmūnuose 131 µg/m³, t.y nebuvo viršyta nei informavimo, nei pavojaus slenksčių. Tačiau maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė Žirmūnuose siekė 119 µg/m³, o Lazdynuose 147 µg/m³. Ozonas Lazdynų stotyje 12 dienų viršijo siektinas ozono koncentracijos vertes, o Žirmūnų stotyje – nei vienos dienos neviršijo siektinos ozono koncentracijos vertės, kuri įsigalios nuo 2010.01.01. Troposferoje ozonas labiau kenksmingas, nei naudingas, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai. Žirmūnuose, prie intensyvaus eismo gatvės, kur dėl cheminių reakcijų su kitais teršalais ozonas gana greitai suyra, 8 val. slenkančio vidurkio vertė buvo mažesnė nei Lazdynuose, kur tikėtinos didžiausios ozono vertės.
Sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 11 µg/m³ Lazdynuose iki 54 µg/m³ Senamiestyje.(norma - 350 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 6 µg/m³ iki 41 µg/m³ ( ribinė vertė – 125 µg/m³) , o vidutinė metinė koncentracija tesiekė nuo <1 µg/m³ iki 2 g/m³ ( ribinė vertė – 20 µg/m³).
Anglies monoksido koncentacija buvo matuota trijose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė nuo 1 mg/m³ iki 2 mg/m³ (nuo 2005 m. įsigaliojusi 8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė – 10 mg/m³).
Benzeno koncentracija matuota Žirmūnuose ir Savanorių pr. Išmatuota vidutinė metinė vertė –0,1 µg/m³ Žirmūnuose ir 0,1 µg/m³ Savanorių pr. 2008 m. ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – 7 µg/m³, o nuo 2010.01.01 įsigaliosianti ribinė vertė – 5 µg/m³.
            Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, yra gera ir belieka stengtis, ją išsaugoti.
               
 

 


Priedai: