Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2009 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2010-03-23

2009 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

 

2009 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybės tyrimai buvo atliekami keturiose Vilniaus miesto automatizuotose oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio (įrengta Pilies g.25 a), Lazdynų (prie televizijos bokšto), Žirmūnų (netoli Kareivių ir Kalvarijų g. sankirtos), Savanorių pr. (netoli Žemaitės g.) seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis, esanti netoli intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos atspindi transporto įtaką oro kokybei. Senamiesčio stotis reprezentuoja apstatyto, tankiai žmonių gyvenamo ir gausiai lankomo rajono oro kokybę. Savanorių pr. stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka.

Matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, ( KD2,5 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 2,5 mikronų, sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno. (1 lentelė).

 

KD10  koncentacija buvo matuota visose automatinėse matavimo stotyse. Pagal ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, 2005.01.01 ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės.  24 val. norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus.

 

2009 m. vidutinė metinė KD10 koncentacija siekė nuo 21 µg/m³ Lazdynuose iki 26 µg/m³ Žirmūnuose ir neviršijo normos.

 

Didžiausios iš vidutinių paros koncentracijų svyravo nuo 87 µg/m³ Senamiestyje iki 105 µg/m³ Žirmūnuose. Reikia paminėti, kad visose stotyse viršijo 24 val. ribinę vertę. 2009 m. galiojusi norma Lazdynuose viršijo 12 parų, Senamiestyje –14, Žirmūnuose - 19, o Savanorių pr. – 22 paras. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus. 2009 m. nei vienoje stotyje nebuvo viršyta 35 paros.  Iš tyrimų rezultatų matome, kad  gatvėse, prie intensyvaus eismo, kietųjų dalelių koncentracija viršija normą dažniau.

 

Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur daug stacionarių taršos šaltinių ir intensyvus transporto eismas, palankios sąlygos teršalams kauptis susidaro, kai orus

 

ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maušymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms ( smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami.

 

 

Žinoma reikia įvertinti ir transporto įtaką, nes oro taršą įtakoja tiek transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai. Savanorių stotyje balandžio mėnesį užfiksuota net 12 atvejų kai buvo viršijama žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė.

 

 

            Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus,  azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. Iki jų įsigaliojimo datos – 2010.01.01- taikomi leistini nukrypimo dydžiai, kasmet juos mažinant. 2009 m. metinė norma – ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – sudarė nuo 9 µg/m³ (Senamiestyje) iki 32 µg/m³ (Žirmūnuose), o 1 valandos – nuo 93 (Senamiestyje) iki 170 µg/m³. (Žirmūnuose). Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus. 2009 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2009 m. galiojusios normos. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje.

 

 

            Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos: 1 val. koncentracijai  - informavimo (180µg/m³) ir pavojaus (240µg/m³)  slenksčiai, 8 val. koncentracijai, skaičiuotai slenkančio vidurkio būdu – siektina vertė 149µg/m³, kuri nuo 2010 m. neturi būti viršyta daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

 

 

2009 m. maksimali 1 valandos vertė Lazdynuose siekė 156 µg/m³, o Žirmūnuose 129 µg/m³, t.y nebuvo viršyta nei informavimo, nei pavojaus slenksčių. Tačiau maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė Žirmūnuose siekė 121 µg/m³, o Lazdynuose 149 µg/m³. Ozonas  Lazdynų stotyje  5 dienas viršijo siektinas ozono koncentracijos vertes, o Žirmūnų stotyje – 1dieną viršijo siektiną ozono koncentracijos vertę, kuri įsigalios nuo 2010.01.01. Troposferoje ozonas labiau kenksmingas, nei naudingas, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai. Žirmūnuose, prie intensyvaus eismo gatvės, kur dėl cheminių reakcijų su kitais teršalais ozonas gana greitai suyra, 8 val. slenkančio vidurkio vertė buvo mažesnė nei Lazdynuose, kur tikėtinos didžiausios ozono vertės.

 

 

Sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 21 µg/m³ Lazdynuose iki 66 µg/m³ Savanorių pr.(norma - 350 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 13 µg/m³ iki 40 µg/m³ ( ribinė vertė – 125 µg/m³), o vidutinė metinė koncentracija tesiekė nuo 1 µg/m³ iki 5 g/m³  ( ribinė vertė – 20 µg/m³).

 

 

Anglies monoksido koncentacija buvo matuota trijose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė nuo 1 mg/m³ iki 2 mg/m³ (8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė – 10 mg/m³).

 

 

Benzeno koncentracija matuota Žirmūnuose ir Savanorių pr. Išmatuota vidutinė metinė vertė – <0,01 µg/m³ Žirmūnuose ir 0,01 µg/m³ Savanorių pr. 2009 m. ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – 6 µg/m³, o nuo 2010.01.01 įsigaliosianti ribinė vertė – 5 µg/m³.

 

 

            Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, yra gera ir belieka stengtis, ją išsaugoti.

 

 

 


Priedai: