Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2004 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2006-03-21

     2004 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybės tyrimai buvo atliekami keturiose Vilniaus miesto automatizuotose oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio, Lazdynų, Žirmūnų, Žvėryno seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis, esanti netoli intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos atspindi transporto įtaką oro kokybei. Senamiesčio stotis reprezentuoja apstatyto, tankiai žmonių gyvenamo ir gausiai lankomo rajono oro kokybę. Žvėryno stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas Kęstučio - Sėlių gatvėse, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka.
     Matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ), kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno, švino (1 lentelė).
      KD10 koncentacija buvo matuota trijose automatinėse matavimo stotyse. Pagal ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės. Iki jų įsigaliojimo datos – 2005.01.01- buvo taikomi leistini nukrypimo dydžiai, kasmet juos mažinant. 2004 m. metinė norma – ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – sudarė 42 µg/m³, o 24 valandų –56 µg/m³ ir 24 valandų norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus.
     2004 m. vidutinė metinė KD10 koncentacija Žirmūnų stotyje, buvo 43 µg/m³ ir viršijo 2004 m. įsigaliojusią normą. Kitose stotyse vidutinė metinė KD10 koncentacija neviršijo nustatytas normas.
     Visose stotyse buvo viršyta 24 valandų ribinė vertė. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi viršyti daugiau kaip 35 dienas per metus, tačiau ir šiuo atveju visose stotyse buvo užfiksuoti viršijimai.
Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur daug stacionarių taršos šaltinių ir intensyvus transporto eismas, palankios sąlygos teršalams kauptis susidaro, kai orus ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be
vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Tokia situacija dažnai buvo stebima 2004 metais.
     Neigiamas KD10 poveikis žmogaus sveikatai pasireiškia tuo, kad patekusios į žmogaus kvėpavimo takus, juose ir nusėda. Kuo mažesnis dalelių skersmuo, tuo gilesniuose kvėpavimo takuose jos nusėda, sukeldamos ūmius bei lėtinius sveikatos sutrikimus.
     Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. Iki jų įsigaliojimo datos – 2010.01.01- taikomi leistini nukrypimo dydžiai, kasmet juos mažinant. 2004 m. metinė norma – ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – sudarė 53 µg/m³, o 1 valandos –267 µg/m³. Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus.
     2004 m. vidutinė metinė NO2 koncentacija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2004 m.galiojusių normų. Tačiau Žirmūnų stotyje nustatyti 2 atvejai per metus, kai 1 valandos koncentracija viršijo nuo 2010.01.01 įsigaliosiančią ribinę vertę. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje.
     Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos: 1 val. koncentracijai - informavimo (180µg/m³) ir pavojaus (240µg/m³) slenksčiai, 8 val. koncentracijai, skaičiuotai slenkančio vidurkio būdu – siektina vertė (120µg/m³), kuri nuo 2010 m. neturi būti viršyta daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.
     2004 m. maksimali 1 valandos vertė Žirmūnuose siekė 120 µg/m³, o Žvėryne 134 µg/m³, t.y nebuvo viršyta nei informavimo, nei pavojaus slenksčiai. Tačiau maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė Lazdynuose siekė 125 µg/m³. Ozonas Lazdynų stotyje gegužės mėnesio 2 dienas viršijo siektinas ozono koncentracijos vertes, kurios įsigalios nuo 2010.01.01. Troposferoje ozonas labiau kenksmingas, nei naudingas, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai. Šioje sferoje ozonas veikia šiluminį (infraraudonąjį) spinduliavimą, kurį atspindi Žemės paviršius (prieš tai įšildytas Saulės spindulių). Tose spektro dalyse, kur pagrindinės dujos – anglies dvideginis ir vandens garai, sugeria blogai. Sugerdamas padidina vadinamąjį ײšiltnamio efektąײ, nes pakelia oro temperatūrą. Žirmūnuose, prie intensyvaus eismo gatvės, kur dėl cheminių reakcijų su kitais teršalais ozonas gana greitai suyra, 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė 113 µg/m³.
     Sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 38 µg/m³ iki 77 µg/m³ (norma - 388 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 12 µg/m³ iki 18 µg/m³ ( ribinė vertė – 125 µg/m³) , o vidutinė metinė koncentracija tesiekė 1 – 3 µg/m³
     Anglies monoksido koncentacija buvo matuota trijose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė nuo 2 µg/m³ iki 4 µg/m³ (nuo 2005 m. įsigaliosianti 8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė – 10 µg/m³, o 2004 m. 8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – 12 µg/m³).
Benzeno koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Vidutinės metinės vertės žymiai mažesnės už nustatytą ribinę vertę (nuo 2010.01.01 įsigaliosianti ribinė vertė – 5 µg/m³, o 2004 m. ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – 10 µg/m³).
     Švino koncentracija matuota Lazdynuose ir yra taip pat žymiai mažesnė už nustatytą ribinę vertę. Išmatuota metinė ribinė vertė siekė 0,006 µg/m³ (nuo 2005.01.01 įsigaliosianti ribinė vertė – 0,5 µg/m³, o 2004 m. ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – 0,6 µg/m³).
     Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, kaip ir visoje šalyje, yra gera ir belieka stengtis, taikant atitinkamas priemones, ją išsaugoti, kad ji atitiktų subalansuotos plėtros principus ir aukštą aplinkos bei žmonių sveikatos apsaugos lygį.


Priedai: