Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2010 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2011-05-10

2010 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

 

2010 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybės tyrimai buvo atliekami keturiose Vilniaus miesto automatizuotose oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio (įrengta Pilies g.25 a), Lazdynų (prie televizijos bokšto), Žirmūnų (netoli Kareivių ir Kalvarijų g. sankirtos), Savanorių pr. (netoli Žemaitės g.) seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis, esanti netoli intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos atspindi transporto įtaką oro kokybei. Senamiesčio stotis reprezentuoja apstatyto, tankiai žmonių gyvenamo ir gausiai lankomo rajono oro kokybę. Savanorių pr. stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka. Taip pat oro kokybei šiame rajone didelės įtakos gali turėti ir netoliese - Žemuosiuose Paneriuose - esančių pramonės bei energetikos įmonių išmetimai.

Matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, ( KD2,5 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 2,5 mikronų, sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno. (1 lentelė).

KD10  koncentracija buvo matuota visose automatinėse matavimo stotyse. Pagal ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, 2005.01.01 ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės.  24 val. norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus.

2010  m. vidutinė metinė KD10 koncentacija siekė nuo 24 µg/m³ Lazdynuose iki 29 µg/m³ Senamiestyje ir neviršijo normos.

Didžiausios iš vidutinių paros koncentracijų svyravo nuo 102 µg/m³ Lazdynuose iki 152 µg/m³ Savanoriuose. Reikia paminėti, kad visose stotyse viršijo 24 val. ribinę vertę. 2010 m. galiojusi norma Lazdynuose viršijo 18 parų, Žirmūnuose - 23, Savanorių pr. – 35, o Senamiestyje – 41 parą. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus. 2010 m.  Senamiesčio stotyje buvo viršyta 35 paros.  Iš tyrimų rezultatų matome, kad  gatvėse, prie intensyvaus eismo, kietųjų dalelių koncentracija viršija normą dažniau. Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur intensyvus transporto eismas ir daug stacionarių šaltinių, susidaro palankios sąlygos teršalams kauptis, kai orus ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms ( smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami.

Žinoma reikia įvertinti ir transporto įtaką, nes oro taršą įtakoja tiek transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai.

Šiltuoju metų laiku padidėjęs aplinkos oro užterštumas stebėtas tik balandžio ir rugpjūčio mėnesiais – skirtingose stotyse buvo užfiksuota nuo 5 iki 11 dienų, kai buvo viršyta ribinė vertė.

Balandžio mėnesį dažnai vyravo nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis ir oro užterštumo padidėjimą įtakojo – transportas ir stacionarūs taršos šaltiniai (daugiausiai energetikos įmonės ir individualių namų šildymo įrenginiai). Rugpjūtį padidėjęs aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis pastebėtas per didžiausią kaitrą. Karštomis, sausomis dienomis KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę nuo 1 iki 3 dienų.Dalis teršalų pučiant pietryčių, rytų krypčių vėjams galėjo būti atnešti iš Rusijos ar Baltarusijos, kur tuo metu siautė miškų ir durpynų gaisrai.

Smulkesnė kietųjų dalelių frakcija – dalelės iki 2,5 mikronų aerodinaminio skersmens  (KD2,5 ) Vilniuje nuo 2007 m. matuojama Žirmūnų OKT stotyje. Pagal Lietuvos ir ES teisės aktų reikalavimus KD2,5 koncentracijos vertinimui taikoma vidutinė metinė ribinė vertė (25 µg/m³), kurios įsigaliojimo data 2015 m. sausio 1d. Iki 2015 m. taikomas kasmet mažėjantuis nukrypimo nuo ribinės vertės dydis, taigi 2010 m. metinė ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu smulkiosioms kietosioms dalelėms buvo lygi 29 µg/m³.

2010 m. Žirmūnų OKT stotyje vidutinė metinė KD2,5 koncentracija siekė 14 µg/m³ ir buvo didesnė nei 2009 m., tačiau neviršijo nustatytų normų. Didžiausios vertės buvo pastebėtos sausio mėnesį – 27 µg/m³, o mažiausios – liepą ir rugpjūtį – vidutinė mėnesio koncentracija buvo 6 µg/m³.

Stebint nuo 2007 m.duomenis, matome, kad KD2,5 koncentracija didėja.

 Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. . 2010 m. metinė norma  – ribinė vertė – sudarė nuo 13 µg/m³ (Lazdynuose) iki 25 µg/m³ (Žirmūnuose), o 1 valandos – nuo 129 (Lazdynuose) iki 153 µg/m³. (Žirmūnuose). Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus. 2010 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2010 m. galiojusios normos. aliojusios normos. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje.

 Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos: 1 val. koncentracijai  - informavimo (180µg/m³) ir pavojaus (240µg/m³) slenksčiai, 8 val. koncentracijai, skaičiuotai slenkančio vidurkio būdu – siektina vertė 133 µg/m³ (Lazdynuose), kuri nuo 2010 m. neturi būti viršyta daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį. 

2010 m. maksimali 1 valandos vertė Lazdynuose siekė 147 µg/m³, o Žirmūnuose 120 µg/m³, t.y nebuvo viršyta nei informavimo, nei pavojaus slenksčių. 2010 m. Lazdynuose užfiksuotos 2 dienos, kai 8 valandų O3 koncentracijos vidurkis viršijo 120 µg/m³, o maksimali 8 valandų vidurkio vertė siekė 133 µg/m³. 2010 m. įsigaliojusi norma (120 µg/m³neturi būti viršijama daugiau nei 25 kartus per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį) buvo neviršyta – pastarųjų trijų metų (2008 – 2010 m) laikotarpiu vidutiniškai siektina vertė Lazdynuose buvo viršijama po 6 dienas kasmet. Žirmūnų stotyje viršijimų nenustatyta. 2010 m., kaip ir ankstesniais metais , informavimo ir pavojaus slenksčiai nebuvo viršyti. Troposferoje ozonas labiau kenksmingas, nei naudingas, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai.

Sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 22 µg/m³ Lazdynuose iki 30 µg/m³ Savanorių pr.(norma - 350 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 10 µg/m³ iki 19 µg/m³ ( ribinė vertė – 125 µg/m³), o vidutinė metinė koncentracija tesiekė nuo 1 µg/m³ iki 2 g/m³ ( ribinė vertė – 20 µg/m³).

Anglies monoksido koncentacija buvo matuota trijose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė nuo 2 mg/m³ iki 3 mg/m³ (8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė inė vertė – 10 mg/m³).

Palyginti su 2009 m. policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) koncentracijos Vilniaus Žirmūnų OKT stotyje padidėjo. Benzo(a)pireno koncentracijos vidurkis siekė 1,1 ng/m³, ir viršijo siektiną vertę (1 ng/m³), įsigaliosiančią 2012 m.gruodžio 31 d. Didžiausia B(a)P koncentracija nustatyta sausio ir spalio mėnesiais – atitinkamai 3,61 ir 3,09 ng/m³. Vilniuje pastebima benzo(a)pireno koncentracijos didėjimo tendencija.

 Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, yra gera ir belieka stengtis ją išsaugoti.


Priedai: