Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2005 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2006-03-21

     2005 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybės tyrimai buvo atliekami keturiose Vilniaus miesto automatizuotose oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio (įrengta Pilies g.25 a), Lazdynų (prie televizijos bokšto), Žirmūnų (netoli Kareivių ir Kalvarijų g. sankirtos), Žvėryno (Kęstučio g. 65) seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis, esanti netoli intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos atspindi transporto įtaką oro kokybei. Senamiesčio stotis reprezentuoja apstatyto, tankiai žmonių gyvenamo ir gausiai lankomo rajono oro kokybę. Žvėryno stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas Kęstučio - Sėlių gatvėse, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka.
Matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ), kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno, švino (1 lentelė).
     KD10 koncentacija buvo matuota visose automatinėse matavimo stotyse. Pagal ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, 2005.01.01 ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės. 24 val. norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus.
2005 m. vidutinė metinė KD10 koncentacija siekė nuo 22 µg/m³ Lazdynuose iki 33 µg/m³ Žirmūnuose ir neviršijo 2005 m. įsigaliojusios normos.
     Didžiausios iš vidutinių paros koncentracijų svyravo nuo 83 µg/m³ Lazdynuose iki 174 µg/m³ Žvėryne ir visose stotyse viršijo 24 val. ribinę vertę. 2005 m. galiojusi norma Senamiestyje buvo viršyta 19 dienų, Lazdynuose – 13, Žirmūnuose - 46 dienas, o Žvėryne – 38 dienas. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus, tačiau dviejose stotyse (t.y. Žirmūnuose ir Žvėryne) buvo užfiksuoti viršijimai. Iš tyrimų rezultatų matome, kad gatvėse, prie intensyvaus eismo, kietųjų dalelių koncentracija viršija normą dažniau nei leidžiama.
     Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur daug stacionarių taršos šaltinių ir intensyvus transporto eismas, palankios sąlygos teršalams kauptis susidaro, kai orus ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms ( smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami.
     Mieste gana aktuali ir privačių gyvenamųjų namų keliama oro taršos problema. Iš individualių kaminėlių išmetama dalis teršalų, kurių apimtys ypač padidėja šaltuoju metų laiku, kai padidėja šilumos energijos gamybos poreikis, o meteorologinės sąlygos nebūna palankios teršalų sklaidai. Tokia situacija dažnai stebima Žvėryno mikrorajone, kuriame vien šių metų vasario mėnesį buvo užfiksuota 11 atvejų, kai aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis, kurių diametras mažesnis nei 10 mikronų, lygis viršijo žmonių sveikatos apsaugai nustatytą ribinę vertę. Žinoma negalima neįvertinti čia ir transporto įtakos, nes oro taršą čia sąlygoja tiek transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai. Žirmūnų stotyje vasario mėnesį užfiksuoti 10 atvejų kai buvo viršijama žmonių sveikatos apsaugai nustatyta ribinė vertė.
     Neigiamas KD10 poveikis žmogaus sveikatai pasireiškia tuo, kad patekusios į žmogaus kvėpavimo takus, juose ir nusėda. Kuo mažesnis dalelių skersmuo, tuo gilesniuose kvėpavimo takuose jos nusėda, sukeldamos ūmius bei lėtinius sveikatos sutrikimus.
     Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. Iki jų įsigaliojimo datos – 2010.01.01- taikomi leistini nukrypimo dydžiai, kasmet juos mažinant. 2005 m. metinė norma – ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – sudarė 51 µg/m³, o 1 valandos –256 µg/m³. Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus.
     2005 m. vidutinė metinė NO2 koncentacija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2005 .galiojusios normos. Tačiau Žirmūnų stotyje nustatyti 3 atvejai per metus, kai 1 valandos koncentracija viršijo nuo 2010.01.01 įsigaliosiančią ribinę vertę. Reikia paminėti, kad transporto tipo stotyse ateityje galimi ribinių verčių viršijimo atvejai ir tam reikia ruoštis. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje.  
    Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos: 1 val. koncentracijai - informavimo (180µg/m³) ir pavojaus (240µg/m³) slenksčiai, 8 val. koncentracijai, skaičiuotai slenkančio vidurkio būdu – siektina vertė (120µg/m³), kuri nuo 2010 m. neturi būti viršyta daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį. 2005 m. maksimali 1 valandos vertė Žirmūnuose siekė 149 µg/m³, o Lazdynuose 157 µg/m³, t.y nebuvo viršyta nei informavimo, nei pavojaus slenksčių. Tačiau maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė Žirmūnuose siekė 132 µg/m³, o Lazdynuose 146 µg/m³. Ozonas Lazdynų stotyje 9 dienas viršijo siektinas ozono koncentracijos vertes, o Žirmūnų stotyje – 2 dienas, kurios įsigalios nuo 2010.01.01. Troposferoje ozonas labiau kenksmingas, nei naudingas, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai. Žirmūnuose, prie intensyvaus eismo gatvės, kur dėl cheminių reakcijų su kitais teršalais ozonas gana greitai suyra, 8 val. slenkančio vidurkio vertė buvo mažesnė nei Lazdynuose, kur tikėtinos didžiausios ozono vertės.
     Sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 25 µg/m³ iki 42 µg/m³ (norma - 350 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 11 µg/m³ iki 16 µg/m³ ( ribinė vertė – 125 µg/m³) , o vidutinė metinė koncentracija tesiekė 1 – 2 µg/m³ ( ribinė vertė – 20 µg/m³).
      Anglies monoksido koncentacija buvo matuota trijose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė nuo 3 µg/m³ iki 6 µg/m³ (nuo 2005 m. įsigaliojusi 8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė – 10 µg/m³).
Benzeno koncentracija matuota Žirmūnuose ir Žvėryne. Vidutinės metinės vertės žymiai mažesnės už nustatytą ribinę vertę (nuo 2010.01.01 įsigaliosianti ribinė vertė – 5 µg/m³, o 2005 m. ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu – 10 µg/m³).
      Švino koncentracija matuota Lazdynuose. Ji yra taip pat žymiai mažesnė už nustatytą ribinę vertę. Išmatuota metinė ribinė vertė siekė 0,005 µg/m³ (nuo 2005.01.01 įsigaliojusi ribinė vertė – 0,5 µg/m³).
Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, yra gera ir belieka stengtis, ją išsaugoti, kad ji atitiktų subalansuotos plėtros principus ir aukštą aplinkos bei žmonių sveikatos apsaugos lygį.Priedai: