Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2011 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2013-01-09

2011 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

 

 

 

2011 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybės tyrimai buvo atliekami keturiose Vilniaus miesto automatizuotose oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio (įrengta Pilies g.25 a), Lazdynų (prie televizijos bokšto), Žirmūnų (netoli Kareivių ir Kalvarijų g. sankirtos), Savanorių pr. (netoli Žemaitės g.) seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo gatvių ir kitų taršos šaltinių ir yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis, esanti netoli intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos geriausiai atspindi transporto įtaką oro kokybei. Senamiesčio stotis įrengta tankiai apstatytame gyvenamajame, gausiai žmonių lankomame rajone. Savanorių pr. stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka. Taip pat oro kokybei šiame rajone didelės įtakos gali turėti ir netoliese - Žemuosiuose Paneriuose - esančių pramonės bei energetikos įmonių išmetimai.

 

Matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, ( KD2,5 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 2,5 mikronų, sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno. (1 lentelė).

 

Kietųjų dalelių (KD10)  koncentracija 2011 m. matuota visose automatinėse matavimo stotyse. Vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir ES direktyvų reikalavimais,  KD10 koncentracijos vertinimui taikomos normos:

 

 

 

Teršalas

 

Žmonių sveikatos apsaugai nustatytos normos

 

Koncentracija, µg/m³)

 

Vidurkinimo laikotarpis

 

 

 

Kietosios dalelės KD10

 

 

 

50

 

24 val. (neturi būti viršyta daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus)

 

40

 

Kalendoriniai metai

 

 

 

2005.01.01 ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės.  24 val. norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus.

 

2011  m. vidutinė metinė KD10 koncentacija siekė nuo 21 µg/m³ Lazdynuose iki 31 µg/m³ Žirmūnuose ir neviršijo normos.

 

Didžiausios iš vidutinių paros koncentracijų svyravo nuo 84 µg/m³ Lazdynuose iki 137 µg/m³ Senamiestyje. Reikia paminėti, kad visose stotyse viršijo 24 val. ribinę vertę. 2011 m. galiojusi norma Lazdynuose viršijo 12 parų, Žirmūnuose - 34, Savanorių pr. – 21, o Senamiestyje – 25 paras. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus. 2011 m.  nei vienoje stotyje nebuvo viršyta 35 paros.  Iš tyrimų rezultatų matome, kad  gatvėse, prie intensyvaus eismo, kietųjų dalelių koncentracija didesnė.

 

Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur intensyvus transporto eismas ir daug stacionarių taršos šaltinių, susidaro palankios sąlygos teršalams kauptis, kai orus

 

ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be

 

vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms ( smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami.

 

Žinoma reikia įvertinti ir transporto įtaką, nes oro taršą įtakoja tiek transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai.

 

Šiltuoju metų laiku padidėjęs aplinkos oro užterštumas stebėtas tik balandžio  mėnesį – skirtingose stotyse buvo užfiksuota nuo 5 iki 9 dienų, kai buvo viršyta ribinė vertė.

 

Balandžio mėnesį dažnai vyravo nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis ir oro užterštumo padidėjimą įtakojo – transportas ir stacionarūs taršos šaltiniai (daugiausiai energetikos įmonės ir individualių namų šildymo įrenginiai).

 

Smulkesnė kietųjų dalelių frakcija – dalelės iki 2,5 mikronų aerodinaminio skersmens  (KD2,5) Vilniuje nuo 2007 m. matuojama Žirmūnų OKT stotyje. Pagal Lietuvos ir ES teisės aktų reikalavimus KD2,5 koncentracijos vertinimui taikoma vidutinė metinė ribinė vertė (25 µg/m³), kurios įsigaliojimo data 2015 m. sausio 1d. Iki 2015 m. taikomas kasmet mažėjantis nukrypimo nuo ribinės vertės dydis, taigi 2011 m. metinė ribinė vertė kartu su leistinu nukrypimo dydžiu smulkiosioms kietosioms dalelėms buvo lygi 28 µg/m³.

 

2011 m. Žirmūnų OKT stotyje vidutinė metinė KD2,5 koncentracija siekė 16 µg/m³ ir neviršijo nustatytų normų. Didžiausia vertė buvo pastebėta vasario mėnesį – 26 µg/m³, o mažiausios vertės – nuo birželio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai – vidutinė mėnesio koncentracija buvo 10 µg/m³.

 

Stebint nuo 2009 m.duomenis, matome, kad KD2,5 koncentracija didėja.

 

            Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus,  azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. 2010 m. metinė norma – ribinė vertė – sudarė nuo 12 µg/m³ (Lazdynuose) iki 28 µg/m³ (Žirmūnuose), o 1 valandos – nuo 118 (Lazdynuose) iki 188 µg/m³. (Žirmūnuose). Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus. 2011 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2011 m. galiojusios normos. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje.

 

            Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos: 1 val. koncentracijai  - informavimo (180µg/m³) ir pavojaus (240µg/m³)  slenksčiai, 8 val. koncentracijai, skaičiuotai slenkančio vidurkio būdu – siektina vertė 135 µg/m³ (Lazdynuose), kuri nuo 2011 m. neturi būti viršyta daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

 

2011 m. maksimali 1 valandos vertė Lazdynuose siekė 142 µg/m³, o Žirmūnuose 141 µg/m³, t.y nebuvo viršyta nei informavimo, nei pavojaus slenksčių. 2011 m. Lazdynuose užfiksuotos 4 dienos, kai 8 valandų O3 koncentracijos vidurkis viršijo 120 µg/m³, o maksimali 8 valandų vidurkio vertė siekė 135 µg/m³. 2011 m. įsigaliojusi norma (120 µg/m³neturi būti viršijama daugiau nei 25 kartus per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį) buvo neviršyta – pastarųjų trijų metų (2009 – 2011 m) laikotarpiu vidutiniškai siektina vertė Lazdynuose buvo viršijama po 4 dienas kasmet. Žirmūnų stotyje viršijimų nenustatyta. 2010 m., kaip ir ankstesniais metais , informavimo ir pavojaus slenksčiai nebuvo viršyti. Troposferoje ozonas labiau kenksmingas, nei naudingas, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai.

 

Sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 22 µg/m³ Lazdynuose iki 30 µg/m³ Savanorių pr.(norma - 350 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 10 µg/m³ iki 19 µg/m³ ( ribinė vertė – 125 µg/m³), o vidutinė metinė koncentracija tesiekė nuo 1 µg/m³ iki 2 g/m³  ( ribinė vertė – 20 µg/m³).

 

Anglies monoksido koncentacija buvo matuota dviejose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė nuo 4 mg/m³ iki 6 mg/m³ (8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė – 10 mg/m³).

 

Palyginti su 2010 m. policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) koncentracijos Vilniaus Žirmūnų OKT stotyje padidėjo.

 

            Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, yra gera ir belieka stengtis, ją išsaugoti.