Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2012 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2013-01-09

2012 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

 2012 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybės tyrimai buvo atliekami keturiose Vilniaus miesto automatizuotose oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio (įrengta Pilies g.25 a), Lazdynų (prie televizijos bokšto), Žirmūnų (netoli Kareivių ir Kalvarijų g. sankirtos), Savanorių pr. (netoli Žemaitės g.) seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo gatvių ir kitų taršos šaltinių ir yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis, esanti netoli intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos geriausiai atspindi transporto įtaką oro kokybei. Senamiesčio stotis įrengta tankiai apstatytame gyvenamajame, gausiai žmonių lankomame rajone. Savanorių pr. stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka. Taip pat oro kokybei šiame rajone didelės įtakos gali turėti ir netoliese - Žemuosiuose Paneriuose - esančių pramonės bei energetikos įmonių išmetimai.

Matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, ( KD2,5 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 2,5 mikronų, sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno. (1 lentelė).

Kietųjų dalelių (KD10)  koncentracija 2012 m. matuota visose automatinėse matavimo stotyse. Vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir ES direktyvų reikalavimais,  KD10 koncentracijos vertinimui taikomos normos:  

Teršalas

 

Žmonių sveikatos apsaugai nustatytos normos

 

Koncentracija, µg/m³)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidurkinimo laikotarpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kietosios dalelės KD10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

24 val. (neturi būti viršyta daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendoriniai metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005.01.01 ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės.  24 val. norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus.

2012  m. vidutinė metinė KD10 koncentacija siekė nuo 16 µg/m³ Lazdynuose iki 32 µg/m³ Žirmūnuose ir neviršijo normos.

Didžiausios iš vidutinių paros koncentracijų svyravo nuo 106 µg/m³ Lazdynuose iki 114 µg/m³ Senamiestyje. Reikia paminėti, kad visose stotyse viršijo 24 val. ribinę vertę. 2012 m. galiojusi norma Lazdynuose viršijo 9 paras, Žirmūnuose - 31, Savanorių pr. – 10, o Senamiestyje – 16 parų. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus. 2012 m.  nei vienoje stotyje nebuvo viršyta 35 paros.  Iš tyrimų rezultatų matome, kad  gatvėse, prie intensyvaus eismo, kietųjų dalelių koncentracija didesnė.

         Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur intensyvus transporto eismas ir daug stacionarių taršos šaltinių, susidaro palankios sąlygos teršalams kauptis, kai orus  ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. Tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnių maišymasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje. Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms ( smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami. Žinoma reikia įvertinti ir transporto įtaką, nes oro taršą įtakoja tiek transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai.

Padidėjęs aplinkos oro užterštumas stebėtas tik vasario  mėnesį – skirtingose stotyse buvo užfiksuota nuo 6 iki 11 dienų, kai buvo viršyta ribinė vertė.  

Vasario mėnesį dažnai vyravo nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis ir oro užterštumo padidėjimą įtakojo – transportas ir stacionarūs taršos šaltiniai (daugiausiai energetikos įmonės ir individualių namų šildymo įrenginiai).

Smulkesnė kietųjų dalelių frakcija – dalelės iki 2,5 mikronų aerodinaminio skersmens  (KD2,5) Vilniuje nuo 2007 m. matuojama Žirmūnų OKT stotyje. Pagal Lietuvos ir ES teisės aktų reikalavimus KD2,5 koncentracijos vertinimui taikoma vidutinė metinė ribinė vertė (25 µg/m³), kurios įsigaliojimo data 2015 m. sausio 1d. 2012 m. Žirmūnų OKT stotyje vidutinė metinė KD2,5 koncentracija siekė 19 µg/m³ ir neviršijo nustatytų normų. Didžiausia vertė buvo pastebėta vasario mėnesį – 39 µg/m³, o mažiausios vertės – nuo birželio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai. vidutinė mėnesio koncentracija buvo 12 µg/m³. Stebint nuo 2009 m.duomenis, matome, kad KD2,5 koncentracija didėja.  

             Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus,  azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. 2012 m. metinė norma – ribinė vertė – sudarė nuo 15 µg/m³ (Lazdynuose) iki 33 µg/m³ (Žirmūnuose), o 1 valandos – nuo 100 (Lazdynuose) iki 166 µg/m³. (Žirmūnuose). Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus. 2012 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2012 m. galiojusios normos. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje.  

            Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos: 1 val. koncentracijai  - informavimo (180µg/m³) ir pavojaus (240µg/m³)  slenksčiai, 8 val. koncentracijai, skaičiuotai slenkančio vidurkio būdu – siektina vertė 145 µg/m³ (Lazdynuose), kuri nuo 2010 m. neturi būti viršyta daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

2012 m. maksimali 1 valandos vertė Lazdynuose siekė 158 µg/m³, o Žirmūnuose 127 µg/m³, t.y nebuvo viršyta nei informavimo, nei pavojaus slenksčių. 2012 m. Lazdynuose užfiksuotos 6 dienos, kai 8 valandų O3 koncentracijos vidurkis viršijo 120 µg/m³, o maksimali 8 valandų vidurkio vertė siekė 145 µg/m³. 2010 m. įsigaliojusi norma (120 µg/m³neturi būti viršijama daugiau nei 25 kartus per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį) buvo neviršyta – pastarųjų trijų metų (2010 – 2012 m) laikotarpiu vidutiniškai siektina vertė Lazdynuose buvo viršijama  12 dienų kasmet. Žirmūnų stotyje 1 viršijimas. 2012 m., kaip ir ankstesniais metais , informavimo ir pavojaus slenksčiai nebuvo viršyti. Troposferoje ozonas labiau kenksmingas, nei naudingas, nes didesnė jo koncentracija kenkia žmonių sveikatai.  

Sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 19 µg/m³ Savanorių pr. iki 28 µg/m³ Senamiestyje.(norma - 350 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 10 µg/m³ iki 16 µg/m³ ( ribinė vertė – 125 µg/m³), o vidutinė metinė koncentracija tesiekė nuo 2 µg/m³ iki 3 g/m³  ( ribinė vertė – 20 µg/m³).  

Anglies monoksido koncentacija buvo matuota dviejose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio vertė siekė nuo 2 mg/m³ iki 3 mg/m³ (8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė – 10 mg/m³).    

Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, yra gera ir belieka stengtis, ją išsaugoti.