Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Oro kokybės metinių duomenų apžvalga

2014 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga

2015-03-12

 

 

2014 m. oro kokybės tyrimų Vilniaus aglomeracijoje apžvalga  

 

2014 metais Vilniaus aglomeracijoje oro kokybė buvo tiriama keturiose Vilniaus miesto automatinėse oro užterštumo matavimo stotyse (OKT): Senamiesčio (įrengta Vokiečių g 2), Lazdynų (prie televizijos bokšto), Žirmūnų (netoli Kareivių ir Kalvarijų g. sankirtos), Savanorių pr. (netoli Žemaitės g.) seniūnijose. Lazdynų oro kokybės tyrimų stotis, įrengta atokiau nuo gatvių ir kitų taršos šaltinių ir yra foninė Vilniaus aglomeracijoje. Žirmūnų stotis įrengta prie intensyvaus eismo Kareivių – Kalvarijų – Ozo gatvių sankryžos geriausiai atspindi transporto taršą oro kokybei. Senamiesčio stotis įrengta tankiai apstatytame gyvenamajame, gausiai žmonių lankomame rajone. Savanorių pr. stotis yra mišraus tipo, nes įtakos čia turi ne tik gana gausus autotransportas, bet ir tankiai žmonių gyvenama aplinka. Taip pat oro kokybei šiame rajone didelės įtakos gali turėti ir netoliese - Žemuosiuose Paneriuose - esančių pramonės bei energetikos įmonių išmetimai.

Automatinėse oro kokybės tyrimų stotyse nepertraukiamai matuotos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai: kietųjų dalelių ( KD10 ),  kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikronų, ir dar smulkesnių, iki 2,5 mikrometrų aerodinaminio skersmens kietųjų dalelių  KD2,5,  sieros dioksido ( SO2 ) , azoto dioksido ( NO2 ), anglies monoksido ( CO ), ozono ( O3), benzeno. (1 lentelė).

Kietųjų dalelių (KD10)  koncentracija 2014 m. matuota visose 4-iose Vilniaus  OKT stotyse, kietųjų dalelių KD2,5 – vienoje stotyje.Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais KD10 ir KD2,5 koncentracijos vertinimui taikomos normos:  

 

Teršalas

 

Žmonių sveikatos apsaugai nustatytos normos

Vidurkinimo laikotarpis  

Ribinė vertė

 

 Kietosios dalelės KD10  

 

 

 24 valandos

50 µg/m³ (neturi būti viršyta daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus)

1 metai

40 µg/m³

 

 Kietosios dalelės KD2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ribinė vertė su leistinu nukrypimo dydžiu

1 metai

26 µg/m³ (nuo 2015-01-01 –25 µg/m³)

 

Siektina vertė

1 metai

25 µg/m³

2005.01.01 ( KD10 ) koncentracijai taikomos metinė (40 µg/m³) ir 24 valandų (50 µg/m³) ribinės vertės.  24 val. norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus. 2014  m. vidutinė metinė KD10 koncentacija siekė nuo 17 µg/m³ Lazdynuose iki 40 µg/m³ Žirmūnuose ir neviršijo normos. Didžiausios iš vidutinių paros koncentracijų svyravo nuo 89 µg/m³ Lazdynuose iki 132 µg/m³ Žirmūnuose. Reikia paminėti, kad visose stotyse viršijo 24 val. ribinę vertę. 2014 m. galiojusi norma Lazdynuose viršijo 6 paras, Žirmūnuose - 81, Savanorių pr. – 12, o Senamiestyje – 25 paras. Pagal teisės aktų reikalavimus, paros norma neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus per kalendorinius metus. 2014 m.  tik vienoje stotyje (Žirmūnuose) buvo viršyta 35 paros.  Daugiausia KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų užfiksuota sausio-balandžio ir spalio-gruodžio mėn.

Oro užterštumas labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, teršalų emisijos apimčių, miesto infrastruktūros. Vilniuje, kur intensyvus transporto eismas ir daug stacionarių taršos šaltinių, susidaro palankios sąlygos teršalams kauptis, kai orus ilgesnį laikotarpį lemia aukšto slėgio laukas - anticiklonas. tuomet vyrauja ramūs, be vėjo ir kritulių orai, dėl to sumažėja vertikalusis oro sluoksnis maišydamasis ir susidaro sąlygos teršalams kauptis pažemio sluoksnyje.Esant palankioms teršalų sklaidai oro sąlygoms ( smarkus vėjas ir krituliai), į orą patekę teršalai išsklaidomi, išplaunami ar nusodinami. Žinoma reikia įvertinti ir transporto įtaką, nes oro taršą įtakoja tiek transportas, tiek stacionarių taršos šaltinių išmetimai.

Analizuojant 2014 m. duomenis pastebima, kad šildymo sezono mėnesiais daugiausiai įtakos oro užterštumui kietosiomis dalelėmis Vilniuje turėjopadidėję teršalų išmetimai per šalčius suintensyvėjus šiluminės energijos gamybai.Taip pat oro užterštumo padidėjimą dažniausiai lėmė keliamos dulkės nuo nevalytų gatvių kovą-balandį. Šiuo laikotarpiu Žirmūnų OKT stotyje koncentracijos paros ribinės vertės viršijimai buvo fiksuojami kas antrą parą.Pakeltoji tarša turėjo neigiamq poveikį ir gegužės birželio mėnesį. Transporto keliama tarša išlieka aktuali visais metų sezonais. Kietųjų dalelių koncentracija KD2,5 Vilniuje matuojama Žirmūnų OKT stotyje. Smulkesnė kietųjų dalelių frakcija – dalelės iki 2,5 mikronų aerodinaminio skersmens  (KD2,5) Vilniuje nuo 2007 m. matuojama Žirmūnų OKT stotyje. Pagal Lietuvos ir ES teisės aktų reikalavimus KD2,5 koncentracijos vertinimui taikoma vidutinė metinė ribinė vertė (25 µg/m³), kurios įsigaliojimo data 2015 m. sausio 1d. 2015 m. Žirmūnų OKT stotyje vidutinė metinė KD2,5 koncentracija siekė 23 µg/m³  buvo tokia pati kaip ir 2013 m., tačiau neviršijo nustatytos normos. Didesnė smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija, nustatyta šildymo sezono metu vasarį-kovą ir spalį-gruodį. 

                        Ozono koncentracija matuota Lazdynuose ir Žirmūnuose. Ozono ES direktyvoje ir Aplinkos ministro patvirtintose ozono ore normose ir vertinimo taisyklėse nustatytos tokios normos:  

Teršalas

 

Žmonių sveikatos apsaugai nustatytos normos

Vidurkinimo laikotarpis

Siektina vertė

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozonas (O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 valandos*

120 µg/m³ neturi būti viršijama  daugiau kaip 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį

 

Informavimo slenkstis

1 valanda**

120 µg/m³

 

Pavojaus slenkstis

1 valanda**  

240 µg/m³

 

  *Nustatoma vadovaujantis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu,švinu,kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo,, 8 priedo 3 dalies reikalavimais;     

**Matuojama arba prognozuojama tris valandas iš eilės.  

             Lazdynų stotyje, įrengtoje, atokiau nuo taršos šaltinių, tikėtinos didžiausios ozono koncentracijos vertės, o Žirmūnų stotyje, esančioje prie intensyvaus eismo gatvės, dėl cheminių reakcijų su kitais teršalais ozonas gana greitai suyra, todėl jo koncentracija čia paprastai būna mažesnė. Maksimali 8 valandų vidurkio vertė Lazdynuose siekė 149 µg/m³, Žirmūnų – 135 µg/m³.Lazdynuose pavasarį ir vasarą užfiksuotos 6 dienos, kai 8 valandų O3 koncentracijos vidurkis viršijo 120 µg/m³, Žirmūnuose nustatyti 5 tokie atvejai. Nors buvo viršyta ilgalakius tikslus atitinkanti vertė, siektina vertė (120 µg/m³ neturi būti viršijama daugiau nei 25 dienas per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį) Vilniuje neviršyta – pastarųjų trijų metų (2012 – 2014 m.) laikotarpiu šis kriterijus Lazdynuose buvo viršijamas vidutiniškai po 4 dienas, Žirmūnų OKT stotyje – po 2 dienas kasmet.  

            Maksimali 1 valandos koncentracija Vilniaus OKT stotyse siekė 146 – 159 µg/m³. Informavimo ir pavojaus slenksčiai nebuvo viršyti.  

Azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), benzeno (C6H6) ir sunkiųjų metalų (Pb, As, Ni, Cd) koncentracijos vertinimui taikomos Lietuvos teisės aktuose nustatytos normos:  

 

Teršalas

 

Žmonių sveikatos apsaugai nustatytos normos

Vidurkinimo laikotarpis   

Ribinė vertė

SO2   

 

1 valanda (negali būti viršyta daugiau nei 24 kartus per metus)   

350 µg/m³

24 valandos (negali būti viršyta daugiau nei 3 kartus per metus)  

125 µg/m³

NO2

 

 

 

1 valanda (negali būti viršyta daugiau nei 18 kartų per metus)   

200 µg/m³

1 metai  

  40 µg/m³

CO

8 valandos  

  10 mg/m³

Benzenas

1 metai  

    5 µg/m³

Švinas

1 metai  

 0,5 µg/m³

 

 

Siektina vertė

Arsenas

1 metai

   5 ng/m³

Nikelis

1 metai  

 20 ng/m³

Kadmis  

1 metai   

   5 ng/m³

 

 

Pavojaus slenkstis

SO2   

1 valanda* 

 500 µg/m³

NO2  

1 valanda*  

 400 µg/m³

  *matuojama tris valandas iš eilės vietovėse, kukios yra tipinės pagal oro kokybę maždaug 100 km2 teritorijoje arba visoje aglomeracijoje, pasirenkant mažesnę.   

Azoto dioksido koncentracija buvo matuota keturiose stotyse. Pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus,  azoto dioksido koncentracijai taikoma metinė (40 µg/m³) ir 1 valandos (200 µg/m³) ribinės vertės. 2014 m. metinė norma – ribinė vertė – sudarė nuo 14 µg/m³ (Lazdynuose) iki 33 µg/m³ (Žirmūnuose), o 1 valandos – nuo 115 (Lazdynuose) iki 183 µg/m³. (Žirmūnuose). Pagal anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimus, 1 valandos norma neturi būti viršyta daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus. 2014 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija ir maksimali 1 valandos vertė nei vienoje stotyje neviršijo 2014 m. galiojusios normos. Pavojaus slenksčio vertė nebuvo viršyta nei vienoje stotyje.

Sieros dioksido koncentracija Vilniaus mieste buvo nedidelė ir neviršijo nustatytų normų - maksimalios 1 valandos vertės svyravo nuo 11 µg/m³ Savanorių pr. iki 19 µg/m³ Lazdynuose (norma - 350 µg/m³), didžiausias 24 valandų vidurkis nuo 7 µg/m³ Savanoriuose iki 11 µg/m³ Lazdynuose ( ribinė vertė – 125 µg/m³), o vidutinė metinė koncentracija tesiekė po 2 µg/m³ (Senamiestyje ir Savanorių pr.) ir 3 µg/m³ Lazdynuose.

Anglies monoksido koncentracija buvo matuota trijose matavimo stotyse. Maksimali 8 val. slenkan2io vidurkio vertė siekė nuo 1  mg/m³ iki 2 mg/m³ (8 val. slenkančio vidurkio ribinė vertė - 10 mg/m³).

Beveik visose OKT stotyse nustatyta NO2, SO2, CO, benzeno koncentracija buvo kiek mažesnė nei 2013 m. tačiau Lazdynų OKT stotyje apie 1,5 karto padidėjo sieros dioksido metinis vidurkis, o Senamiestyje nežymiai išaugo vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija.  

Vidutinė metinė arseno koncentracija, palyginti su 2013 m. padidėjo, švino –nepasikeitė, o kadmio ir nikelio sumažėjo.              Apibendrinant reikia pasakyti, kad aplinkos oro kokybė Vilniaus aglomeracijoje, yra gera ir belieka stengtis, ją išsaugoti.  

 

 

 

 


Priedai: