Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Nuostatai

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatai

2017-05-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie ministerijos.

2. Departamento paskirtis – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, tarp jų ir cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo ir genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais, genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) riboto naudojimo, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, taip pat vykdyti aplinkosauginių pranešimų priėmimą ir jų valdymą, aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų prevenciją.

3. Departamento veiklos teritorija apima Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono savivaldybių teritoriją. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo ir GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais, GMM riboto naudojimo kontrolės srityse ir aplinkosauginių pranešimų priėmimą ir jų valdymą, aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų prevenciją vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3017), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

5. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Departamento buveinė: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

6. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Departamentas gali turėti kitų lėšų, gaunamų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija). Aplinkos ministerija, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Departamento nuostatus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia Departamento vadovą, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto tinklalapyje http://vrd.am.lt ir/arba viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.

9. Departamento nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II. DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

10. Departamento veiklos tikslai:

10.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;

10.2. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos monitoringo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, vandens ir nuotekų valdymo srityse;

10.3 pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką cheminių medžiagų valdymo ir GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais, GMM riboto naudojimo kontrolės srityse.

10.4. pagal kompetenciją vykdyti aplinkosauginių pranešimų priėmimą, analizę ir valdymą, įgyvendinti aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų prevenciją.

11. Departamentas atlieka šias funkcijas:

11.1. įgyvendindamas 10.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

11.1.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

11.1.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų;

11.1.3. kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius;

11.1.4. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti gamtos išteklius, laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;

11.1.5. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;

11.1.6. kontroliuoja, ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už išgaunamus valstybinius gamtos išteklius, ar teisingai apskaičiuoja mokestį už aplinkos teršimą;

11.1.7. vykdo savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

11.1.8. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

11.1.9. pagal kompetenciją kontroliuoja savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taikomų metodų atitiktį teisės aktų reikalavimams, laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus, atliekamų tyrimų ir matavimų kokybę;

11.1.10. teisės aktų numatytais atvejais vykdo pavojingų objektų kontrolę;

11.1.11. nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai ir teikia ieškinius dėl jos atlyginimo;

11.1.12. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą regione;

11.1.13. vykdo Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo reikalavimų vykdymo kontrolę.

11.2. įgyvendindamas 10.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

11.2.1. teisės aktų nustatytais atvejais vykdo valstybinį aplinkos monitoringą, kaupia ir saugo valstybinio aplinkos monitoringo duomenis, vertina gamtinės aplinkos pokyčius, atlieka teršalų koncentracijos kontrolinius matavimus ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais, atliekamų tyrimų pagrindu teikia operatyvią informaciją apie ūkio subjektų taršos šaltinius ir jų išmetamų teršalų neatitikimą ribinėms vertėms, avarinės taršos tyrimų rezultatus;

11.2.2. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

11.2.3. organizuoja medžioklės egzaminą ir suteikia teisę medžioti;

11.2.4. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, teikia duomenis Aplinkos apsaugos agentūrai;

11.2.5. renka duomenis apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus ir teikia juos Aplinkos ministerijai;

11.2.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

11.2.7. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus valstybiniuose vandens telkiniuose;

11.2.8. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

11.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją medžioklėtvarkos projektų rengėjams;

11.2.10. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

11.3. įgyvendindamas 10.3 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

11.3.1. kontroliuoja, ar cheminės medžiagos ir preparatai (išskyrus tiekiamas rinkai chemines medžiagas ir preparatus, skirtus vartotojų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti) klasifikuojami, ženklinami, pakuojami, įtraukiami į apskaitą ir jų apskaita tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus;

11.3.2. kontroliuoja, ar laikomasi cheminių medžiagų registracijos, pavojingų cheminių medžiagų autorizacijos reikalavimų ir sąlygų, cheminių medžiagų ar preparatų saugos duomenų lapų sudarymo ir pateikimo, informacijos apie chemines medžiagas perdavimo jų tiekimo grandinėje, ataskaitų dėl cheminių medžiagų ir preparatų teikimo, pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, naudojimo, tiekimo rinkai apribojimų reikalavimų;

11.3.3. pagal kompetenciją kontroliuoja, ar nepažeidžiami pavojingų cheminių medžiagų, jų turinčių preparatų ar gaminių importo (įvežimo) į Lietuvos Respublikos teritoriją ar eksporto (išvežimo) iš Lietuvos Respublikos teritorijos reikalavimai;

11.3.4. vykdo GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir GMM riboto naudojimo kontrolę.

11.4. įgyvendindamas 10.4 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

11.4.1. atlieka aplinkosauginių pranešimų priėmimą, analizę ir valdymą;

11.4.2. vykdo ekstremalių situacijų (toliau – ES) ir avarijų prevenciją ir koordinuoja Aplinkos ministerijos sistemos veiksmus ES valdyme;

11.4.3. užtikrinant aplinkosauginių ekstremalių situacijų prevenciją, vertinti ir teikti išvadas dėl potencialių pavojingų objektų saugos ataskaitų, pavojaus ir rizikos analizių ir avarijų likvidavimo planų atitikties aplinkosaugos reikalavimams;

11.4.4. siekiant tinkamai pasiruošti operatyviam galimos aplinkos taršos iš įmonių valdymui, vertina teikiamus derinti įmonių lokalinius teršimo incidentų likvidavimo planus ir teikia išvadas Aplinkos ministerijai.

III. DEPARTAMENTO TEISĖS

 12. Departamento teisės:

12.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Departamento funkcijoms vykdyti;

12.2. pagal kompetenciją atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

12.3. nustatyta tvarka teikti ieškinius teismams dėl padarytos aplinkai žalos atlyginimo, kitus ieškinius, prašymus, skundus;

12.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

12.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

12.6. turi kitas įstatymais bei kitais teisės aktais numatytas teises.

                                                 IV. DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina aplinkos ministras. Metinis veiklos planas skelbiamas Departamento interneto tinklalapyje. Departamento metinio veiklos plano vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

14. Departamento administracijos struktūrą nustato aplinkos ministras, vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais bei atsižvelgdamas į nustatytus Departamento tikslus ir uždavinius, metinius veiklos planus.

15. Departamento administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

16. Departamentui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia aplinkos ministras. Tas pats asmuo gali būti skiriamas eiti Departamento direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

17. Departamento direktorius:

17.1. organizuoja Departamento darbą, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

17.2. tvirtina Departamento pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus, darbo reglamentą ir vidaus tvarkos taisykles;

17.3. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

17.4. nustatyta tvarka skatina Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas bei materialines pašalpas;

17.5. atstovauja Departamentui arba suteikia įgaliojimus atstovauti jam teisme ir kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

17.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

17.7. teikia aplinkos ministrui Departamento metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už Departamento veiklą;

17.8. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Departamento nuostatų;

17.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.11. vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Departamento direktoriaus pavaduotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia Departamento direktorius. Departamento direktoriaus pavaduotojai kuruoja Departamento direktoriaus paskirtas Departamento veiklos sritis ir administracijos padalinius ir yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Departamento direktoriui.

19. Jei Departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas pavaduotojas, o jei laikinai nėra ir Departamento direktoriaus pavaduotojų, – kitas Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

V. DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

20. Departamento metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja Departamento direktorius.

21. Departamento finansų kontrolę atlieka valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, Departamento direktoriaus tvirtinamų Departamento finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

22. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 23. Departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


XML